Ogłoszenia o ZWZA Thorium Space S.A.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Poz. 27946. THORIUM SPACE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0001031808. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 kwietnia 2023 r. [BMSiG-27473/2023] Zarząd THORIUM SPACE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0001031808), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 roku, o godz. 1700, we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.