PL EN

Polityka prywatności

i używania plików cookies w serwisie

Postanowienia ogólne

W polityce prywatności określa się warunki i zasady korzystania ze strony Internetowej, politykę korzystania z plików cookies oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Użyte w polityce prywatności terminy oznaczają:
Polityka – niniejszy dokument.
Thorium Space – Thorium Space Sp. z o.o., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, Polska Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000701968, NIP 9161398544, REGON 368645513
użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu.
Serwis – strona internetowa w domenie www.thorium.space
reklamodawca – podmiot trzeci dokonujący odpłatnego zakupu powierzchni reklamowej w serwisie.

 

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej.

 

Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane na stronach Serwisu są objęte prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez Thorium Space, jak i inne osoby i podmioty. Przedruk i kopiowanie materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Dostęp do wszelkich treści Serwisu oraz zapisanie się na listę subskrybentów (jeżeli taka opcja jest w danym czasie dostępna) powiadomień dostępnych w przeglądarce internetowej są bezpłatne, a ich autorzy i Serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. Thorium Space zastrzega sobie prawo do przesyłania powiadomień lub zapisywania się na listę subskrybentów newslettera, jeżeli taka opcja zostanie udostępniona w Serwisie, co oznacza zgodę użytkownika Serwisu na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o czym użytkownik jest informowany podczas dokonywania subskrypcji.

 

Dane osobowe, ich przetwarzanie i ochrona

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Thorium Space. Przetwarzane są między innymi następujące dane osobowe użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz pozostałe dane, które zostaną przez użytkownika podane. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe, aby odpowiadać na skierowane do Serwisu zapytanie. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Serwis zaopatrzony jest w odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator wdraża odpowiednie środki dla ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności, zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Korzystanie z Serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Serwisu.

 

Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie przesyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Serwis korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: stałe (persistent cookies) oraz sesyjne piki cookies (session cookies). Stałe pliki cookies są archiwizowane przez przeglądarkę internetową i pozostają w niej przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia pliku cookie przez użytkownika, zaś sesyjne pliki cookies są przechowywane do czasu zamknięcia przeglądarki przez użytkownika. Większość przeglądarek pozwala użytkownikowi na uniemożliwienie korzystania z plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Uniemożliwienie takie może mieć negatywny wpływ na użyteczność Serwisu przez ograniczenie korzystania z niektórych funkcji Serwisu. Użytkownik może usunąć pliki cookies już przechowywane, ustawiając odpowiednie funkcje przeglądarki. Pliki cookies przechowywane są nie dłużej niż 26 miesięcy.

 

Inne technologie podobne do cookies (zwane dalej: „Innymi technologiami”)

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu używane są także inne technologie niż cookies, np.: Local Storage służąca do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu. Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są przez adresy URL. Wykaz najważniejszych informacji przechowywanych w plikach logów serwera Serwisu WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika), - nazwa stacji użytkownika,
 • identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji (jeżeli taka jest dostępna),
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http i kod odpowiedzi HTTP.

Serwis stosuje cookies lub inne podobne technologie w celach następujących:

 • aby Serwis działał szybciej i był łatwiejszy w użyciu,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne w Serwisie do oczekiwań i zainteresowań użytkownika,
 • aby ułatwić Thorium Space prezentowanie użytkownikom reklam dopasowanych do ich zainteresowań,
 • aby zbiera anonimowe zagregowane statystyki, które pozwalają zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z Serwisu oraz pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Używając cookies, Serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w cookies. Do zrealizowania celów wskazanych powyżej Thorium Space może współpracować z partnerami biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji. Thorium Space nie wykorzystuje w tym celu żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację użytkownika. Zanonimizowane dane demograficzne mogą być także zestawiane z danymi behawioralnymi, które informują o zachowaniu użytkownika w Serwisie, o jego preferencjach treści Serwisu, dostarczaniu informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z Serwisu, obszarów, które odwiedzają, czasu, jaki na nich spędzają.

 

Treści reklamowe

Cookies i inne technologie pomagają Serwisowi dostarczać użytkownikom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom, zwyczajom. W celu analitycznym i targetowania reklamy, tj. prezentowania reklamy określonej grupie docelowej (tzw. profile użytkowników) mogą być wykorzystywane dane z historii przeglądanych stron, aktywności w Serwisie, zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane socjodemograficzne. Thorium Space nie wykorzystuje żadnych danych osobowych. W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane demograficzne zestawiane z danymi behawioralnymi (które mogą być przetworzone w postaci anonimowych profili behawioralnych użytkowników, zawierających anonimowe informacje o określonych zachowaniach w Serwisie) mogą być wykorzystane przez Serwis, a także udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, że żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej (użytkownika) ani żadne dane identyfikujące system, z którego użytkownik korzysta (m.in. adres IP), nie są udostępniane ani wykorzystywane.
Cookies reklamowe pozwalają także Serwisowi oraz podmiotom trzecim mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Informacje z cookies pozwalają także ocenić skuteczność działań reklamowych, np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy lub Thorium Space. Serwis używa cookies lub Innych technologii podmiotów trzecich. Użytkownik może otrzymywać cookies pochodzące od firm współpracujących z Serwisem podmiotów trzecich, takich jak: Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Criteo. Więcej informacji na temat tych cookies lub podobnych technologii można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
Oprócz technologii Local storage na stronach Serwisu mogą być stosowane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce, czyli urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z Serwisu lub pożądane z uwagi na ich specyfikę. Serwis korzysta również z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analytics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach. Dane przechowywane są nie dłużej niż 26 miesięcy.

 

Postanowienia końcowe

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ewentualne pytania związane ze sposobem przetwarzania danych osobowych przez Thorium Space prosimy kierować na adres: contact@thorium.space. Prawem właściwym dla stosowania Polityki jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Polityki zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W związku ze stałym rozwojem i postępem techniki zasady określone w Polityce mogą ulec zmianie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie przez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności Serwisu.